You are here

IPv4 Domain: infoweb.ne.jp

This is the IPv4 Domain: infoweb.ne.jp page list. You can click the title to browse the detail information.

Usage Type: ISP
Country Code: JP
Country Name: Japan
IP From IP To Region Name City Name
58.0.0.0 58.0.0.255 Saitama Saitama
58.0.1.0 58.0.1.255 Hokkaido Asahikawa
58.0.2.0 58.0.6.255 Hokkaido Sapporo
58.0.7.0 58.0.7.255 Nara Nara
58.0.8.0 58.0.17.255 Osaka Osaka
58.0.18.0 58.0.18.255 Hyogo Amagasaki
58.0.19.0 58.0.19.255 Saitama Saitama
58.0.20.0 58.0.26.255 Osaka Osaka
58.0.27.0 58.0.28.255 Gifu Gifu
58.0.29.0 58.0.31.255 Gifu Gero
58.0.32.0 58.0.34.255 Gifu Gifu
58.0.35.0 58.0.37.255 Hyogo Kobe
58.0.38.0 58.0.38.255 Hyogo Amagasaki
58.0.39.0 58.0.39.255 Hyogo Himeji
58.0.40.0 58.0.40.255 Hyogo Kobe
58.0.41.0 58.0.41.255 Hyogo Amagasaki
58.0.42.0 58.0.42.255 Hyogo Kobe
58.0.43.0 58.0.44.255 Hyogo Amagasaki
58.0.45.0 58.0.45.255 Hokkaido Sapporo
58.0.46.0 58.0.46.255 Tochigi Utsunomiya
58.0.47.0 58.0.48.255 Kyoto Kyoto
58.0.49.0 58.0.49.255 Tokyo Tokyo
58.0.50.0 58.0.50.255 Chiba Chiba
58.0.51.0 58.0.51.255 Aichi Nagoya
58.0.52.0 58.0.52.255 Aichi Toyohashi
58.0.53.0 58.0.55.255 Aichi Nagoya
58.0.56.0 58.0.56.255 Aichi Toyohashi
58.0.57.0 58.0.58.255 Osaka Osaka
58.0.59.0 58.0.59.255 Kanagawa Yokohama
58.0.60.0 58.0.60.255 Tokyo Tokyo
58.0.61.0 58.0.61.255 Hokkaido Obihiro
58.0.62.0 58.0.62.255 Tokyo Tokyo
58.0.63.0 58.0.63.255 Chiba Chiba
58.0.64.0 58.0.64.255 Tokyo Tokyo
58.0.65.0 58.0.67.255 Saitama Saitama
58.0.68.0 58.0.68.255 Shizuoka Hamamatsu
58.0.69.0 58.0.69.255 Shizuoka Numazu
58.0.70.0 58.0.70.255 Shizuoka Shizuoka
58.0.71.0 58.0.72.255 Osaka Osaka
58.0.73.0 58.0.73.255 Shizuoka Shizuoka
58.0.74.0 58.0.74.255 Fukushima Fukushima
58.0.75.0 58.0.80.255 Kanagawa Yokohama
58.0.81.0 58.0.94.255 Chiba Chiba
58.0.95.0 58.0.102.255 Saitama Saitama
58.0.103.0 58.0.105.255 Osaka Osaka
58.0.106.0 58.0.106.255 Shizuoka Hamamatsu
58.0.107.0 58.0.109.255 Saitama Saitama
58.0.110.0 58.0.110.255 Osaka Osaka
58.0.111.0 58.0.117.255 Tokyo Tokyo
58.0.118.0 58.0.118.255 Chiba Chiba
58.0.119.0 58.0.120.255 Tokyo Tokyo
58.0.121.0 58.0.121.255 Chiba Chiba
58.0.122.0 58.0.122.255 Yamanashi Uenohara
58.0.123.0 58.0.126.255 Tokyo Tokyo
58.0.127.0 58.0.127.255 Saitama Saitama
58.0.128.0 58.0.135.255 Tokyo Tokyo
58.0.136.0 58.0.136.255 Chiba Chiba
58.0.137.0 58.0.137.255 Tokyo Tokyo
58.0.138.0 58.0.139.255 Kanagawa Yokohama
58.0.140.0 58.0.140.255 Tokyo Tokyo
58.0.141.0 58.0.141.255 Kanagawa Yokohama
58.0.142.0 58.0.142.255 Kanagawa Odawara
58.0.143.0 58.0.143.255 Kanagawa Yokohama
58.0.144.0 58.0.149.255 Chiba Chiba
58.0.150.0 58.0.151.255 Kagoshima Kagoshima
58.0.152.0 58.0.152.255 Hyogo Amagasaki
58.0.153.0 58.0.154.255 Osaka Osaka
58.0.155.0 58.0.158.255 Fukui Fukui
58.0.159.0 58.0.159.255 Shizuoka Hamamatsu
58.0.160.0 58.0.160.255 Aichi Nagoya
58.0.161.0 58.0.161.255 Shizuoka Hamamatsu
58.0.162.0 58.0.162.255 Shizuoka Numazu
58.0.163.0 58.0.163.255 Gifu Gifu
58.0.164.0 58.0.164.255 Gifu Nakatsugawa
58.0.165.0 58.0.166.255 Saitama Saitama
58.0.167.0 58.0.167.255 Gifu Gifu
58.0.168.0 58.0.168.255 Fukushima Iwaki
58.0.169.0 58.0.169.255 Ibaraki Kitaibaraki
58.0.170.0 58.0.171.255 Gifu Gifu
58.0.172.0 58.0.172.255 Chiba Chiba
58.0.173.0 58.0.173.255 Tokyo Tokyo
58.0.174.0 58.0.174.255 Osaka Osaka
58.0.175.0 58.0.175.255 Fukushima Fukushima
58.0.176.0 58.0.176.255 Tokyo Tokyo
58.0.177.0 58.0.177.255 Ibaraki Mito
58.0.178.0 58.0.179.255 Gunma Maebashi
58.0.180.0 58.0.180.255 Osaka Osaka
58.0.181.0 58.0.182.255 Saitama Saitama
58.0.183.0 58.0.184.255 Osaka Osaka
58.0.185.0 58.0.192.255 Iwate Morioka
58.0.193.0 58.0.200.255 Ibaraki Mito
58.0.201.0 58.0.201.255 Kyoto Kyoto
58.0.202.0 58.0.202.255 Kumamoto Kumamoto
58.0.203.0 58.0.204.255 Nagano Nagano
58.0.205.0 58.0.205.255 Gifu Gifu
58.0.206.0 58.0.206.255 Nagano Nagano
58.0.207.0 58.0.207.255 Niigata Niigata
58.0.208.0 58.0.208.255 Niigata Tokamachi
58.0.209.0 58.0.209.255 Gifu Gifu
58.0.210.0 58.0.210.255 Shiga Otsu