You are here

Country Region Code: Egypt (EG)

This is the Country Region Code: Egypt (EG) page list. You can click the title to browse the detail information.

Country Code: EG
Country Name: Egypt
Code Region Name
EG-DK Ad Daqahliyah
EG-BA Al Bahr al Ahmar
EG-BH Al Buhayrah
EG-FYM Al Fayyum
EG-GH Al Gharbiyah
EG-ALX Al Iskandariyah
EG-IS Al Ismailiyah
EG-GZ Al Jizah
EG-MNF Al Minufiyah
EG-MN Al Minya
EG-C Al Qahirah
EG-KB Al Qalyubiyah
EG-LX Al Uqsur
EG-WAD Al Wadi al Jadid
EG-SUZ As Suways
EG-SHR Ash Sharqiyah
EG-ASN Aswan
EG-AST Asyut
EG-BNS Bani Suwayf
EG-PTS Bur Sa'id
EG-DT Dumyat
EG-JS Janub Sina'
EG-KFS Kafr ash Shaykh
EG-MT Matruh
EG-KN Qina
EG-SIN Shamal Sina'
EG-SHG Suhaj